Back to Top

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายบัวผิน คึมสูง
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 089-0942038
นายวรากร ฉาไธสง
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์
 • นายสมชัย ศรีโคตร
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางภาวินี ชัยอนันท์ตระกูล
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายชวน ลุงไธสง
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางนนลณีย์ ธนสุนทรอภิรดี
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายวัฒนา วัฒนกุล
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายวีระเดช มุ่งดี
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายบุร่ำ เส็งนา
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายณรงค์ศักดิ์ วิชารักษ์
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางลมหวล วรนุช
  สมาชิกสภาเทศบาล
( )
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล